ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « EXTRA ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο « EXTRA ASSISTANCE Α.Ε. » που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής, επί της οδού Νικολάου Αρώνη στον αρ. 38, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136820801000 και με Α.Φ.Μ. 800693926 κι η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Αριστείδη Μπουσουλόπουλο, καλούμενη στο εξής « η Εταιρεία », στα πλαίσια της δραστηριότητας της και των καταστατικών της σκοπών τηρεί προσωπικά δεδομένα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και λαμβάνει κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη συμμόρφωσή της με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, εφεξής τα « δεδομένα », ιδίως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, εφεξής ο « Κανονισμός » για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται :

 • Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση συνδρομής απευθείας στην Εταιρεία.
 • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ή και συνεργατών της Εταιρείας.
 • Μέσω συμβεβλημένων παρoχών υπηρεσιών.
 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
 • Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για να είναι σύννομη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού θα πρέπει να στηρίζεται είτε στην συγκατάθεση των υποκειμένων, είτε στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή του υποκειμένου πριν την σύναψη σύμβασης, είτε σε συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, είτε στην διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε σε λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε τέλος αυτή να είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ( π.χ. υγείας ) επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται η παροχή συγκατάθεσης. Για τις επεξεργασίες που αφορούν συνδρομές που δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν απαιτείται συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β΄ του Κανονισμού και για τις επεξεργασίες που περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων απαιτείται συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α’ του Κανονισμού.

Τα παρακάτω συγκροτούν την πολιτική που ακολουθούμε στο πλαίσιο της ανωτέρω συμμόρφωσής μας κι ειδικότερα:

 1. Τις γενικές αρχές που ακολουθούμε κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Ποια δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία μας.
 3. Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας.
 4. Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα.
 5. Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες.
 6. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα και τι γίνεται όταν περάσει.
 7. Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
 8. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την επεξεργασία των δεδομένων.
 9. Εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης για λόγους Ασφαλείας.
 10. Επικαιροποίηση – τροποποίηση της Πολιτικής μας.

 

 1. Γενικές αρχές κατά την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία κι ειδικότερα μεριμνώντας ώστε:

 • Η συλλογή να πραγματοποιείται πάντοτε με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό.
 • Να γίνεται με τη συναίνεση του υποκειμένου των δικαιωμάτων, αφού προηγουμένως κάθε φορά έχει αναλυτικά ενημερωθεί για όλα όσα δικαιούται να γνωρίζει, καθώς και για τα δικαιώματά του, με κυριότερο το δικαίωμά ανάκλησής της ελεύθερα, οποτεδήποτε, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.
 • Κάθε επεξεργασία των δεδομένων να πραγματοποιείται κατά τρόπο σύννομο, σε συμμόρφωση είτε με τη σχετική προηγούμενη συναίνεση του υποκειμένου, αν πρόκειται για επεξεργασίες που γίνονται βάσει αυτής, είτε με την κατά περίπτωση νόμιμη βάση που επιτρέπει την εκάστοτε επεξεργασία.
 • Τα δεδομένα να είναι συναφή με το σκοπό της επεξεργασίας, πρόσφορα, ακριβή και τα ελάχιστα αναγκαία σε σχέση με τον εκάστοτε σκοπό.
 • Τα δεδομένα να υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωσή τους, ώστε πάντοτε να ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα.
 • Τα δεδομένα να διατηρούνται για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, με βάση πάντοτε τον σκοπό της επεξεργασίας τους.
 • Να τηρούνται κάθε στιγμή τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων από κάθε κίνδυνο, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, καταστροφή, παράνομη χρήση κ.λπ.

Ειδικώς ως προς την συγκατάθεση του υποκειμένου, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, δεν απαιτείται :

(α) όταν πρόκειται για επεξεργασίες που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση σύμβασης που το υποκείμενο έχει συνάψει μαζί μας ή προκειμένου να ικανοποιήσουμε δικό του αίτημα,

(β) όταν πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις νόμιμες υποχρεώσεις της,

(γ) όταν γίνονται για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου,

(δ) όταν γίνονται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και

(ε) όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία μας, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

Δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από την Εταιρεία μόνον εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συμβατικής σχέσης προς όφελος των ανηλίκων. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους.

 

 1. Ποια δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Η Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες ώστε να ελέγχουμε την ακρίβειά τους, παράλληλα βέβαια με την υποχρέωση των υποκειμένων να ενημερώνουν έγκαιρα την Εταιρεία για κάθε τυχόν μεταβολή. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, Α.Φ.Μ..

β. Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας / εργασίας, αριθμοί κινητού / σταθερού τηλεφώνου / φαξ.

γ. Δεδομένα Πληρωμής π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.

δ. Δεδομένα Συνδρομής, ήτοι δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση της συνδρομής ( π.χ., στοιχεία οχήματος κ.ο.κ.) ή δεδομένα σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/δικαιολογητικά ή δεδομένα που σχετίζονται με αυτήν.

ε. Δεδομένα Εξυπηρέτησης, ήτοι δεδομένα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των υποκειμένων κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων όπως π.χ. θέση ακινητοποίησης οχήματος, στοιχεία επιβαινόντων κ.ο.κ..

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

 

 1. Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τα ενδιαφερόμενα μέρη απευθείας ή μέσω των συνεργατών της, καθώς και εκείνα που λαμβάνονται με την καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών ή ως αποτέλεσμα περιήγησης μέσω ιστοσελίδων Διαδικτύου ή άλλου μέσου, για την εφαρμογή της σύμβασης ή ερωτήματος, αίτησης ή αγοράς οποιασδήποτε υπηρεσίας, ακόμα και μετά το τέλος της προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχείριση ή/και την εκπλήρωση της οριστικής σύμβασης ή της προκαταρκτικής σύμβασης με τα υποκείμενα, καθώς και των νομικών υποχρεώσεων εξ αυτής.
 • Για την απάντηση των ερωτημάτων του υποκειμένου και την επικοινωνία του υποκειμένου για τη διαχείριση της συνδρομής του.
 • Για την εξυπηρέτηση παράπονων, αιτήσεων και αιτιάσεων του υποκείμενου.
 • Για την προστασία της λειτουργίας της Εταιρίας, της ασφαλείας του υποκειμένου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.
 • Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Για την ανταπόκριση σε αιτήματα δημόσιων / δικαστικών αρχών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών και υπολογισμών, ερευνών, ανάλυσης των τάσεων της αγοράς και ελέγχων ποιότητας.

Όλα τα δεδομένα που έχουν ληφθεί, καθώς και η επεξεργασία και οι σκοποί που αναφέρονται παραπάνω απαιτούνται για ή σχετίζονται με την κατάλληλη συντήρηση, εφαρμογή και έλεγχο της συμβατικής σχέσης.

 

 1. Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα.

Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν:

α. σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες οδικής βοήθειας ή / και ασφαλιστικές εταιρείες,

β. σε Δημόσιες / Δικαστικές Αρχές,

γ. σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία διάφορους παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ( ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλειών ), επιχειρήσεις φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών βοήθειας, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, δικηγόρους, ιατρούς, ερευνητές ή πραγματογνώμονες.

 

 1. Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Η Εταιρεία εφόσον χρειαστεί να προβεί σε διαβίβαση δεδομένων εκτός Ελλάδος ή και εκτός Ε.Ε., αυτό θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 44 επ. του Γ.Κ.Π.Δ. Ε.Ε. 679/2016. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ. το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συναινέσει ρητά στη διαβίβαση). Η Εταιρεία διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.

 

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα και τι γίνεται όταν περάσει.

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ( 5 ) έτη μετά το τέλος του έτους στο οποίο έγινε η με οποιονδήποτε τρόπο συλλογή τους εφόσον καταρτίστηκε οριστική σύμβαση ή ένα (1) έτος μετά το τέλος του έτους στο οποίο έγινε η με οποιονδήποτε τρόπο συλλογή τους εφόσον δεν καταρτίστηκε οριστική σύμβαση, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν του ως άνω χρόνου επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Στις άλλες περιπτώσεις, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων θα είναι αυτός που προβλέπεται από το νόμο, την τυχόν χορηγηθείσα συγκατάθεση του υποκειμένου και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας, εφόσον δεν υπερτερούν τα δικαιώματα των υποκειμένων.

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης ( outsourcing ) ή άλλου είδους συμφωνιών.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Κάθε υποκείμενο δικαιούται να ασκεί κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016 ) και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία δικαιώματα, υπό τις προϋποθέσεις που σχετικά ορίζονται.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.
 • Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τον αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων αυτού.
 • Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας. εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί και δεν δικαιολογείται από άλλη νόμιμη αιτία.
 • Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.
  • Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρεία. Για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@extra.com.gr, ή με φυσική παρουσία ή ταχυδρομική επιστολή προς την Εταιρεία στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε γραπτώς ( Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23 ), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

 

 1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

Η Εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει και εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων. Τονίζονται ιδιαίτερα, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

 • Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου. Επιπλέον πραγματοποιούνται σε τακτική βάση έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν πάντοτε στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: Για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα, η Εταιρεία έχει θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, με τα οποία επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά της συστήματα και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται, εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

 

 1. Εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης για λόγους Ασφαλείας.

Με σκοπό την πρόληψη κλοπής αγαθών, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, την ασφάλεια του προσωπικού, τοποθετούνται από την Εταιρεία κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στις εγκαταστάσεις της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

 

 1. Επικαιροποίηση – τροποποίηση της Πολιτικής μας.

Η Εταιρεία δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Πολιτική θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας, στον οποίο και παραπέμπουμε κάθε συναλλασσόμενο μαζί μας, προκειμένου να είναι πάντοτε ενήμερος.

 

Η πολιτική αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 08-02-2021 και υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση.

 

Βύρωνας Αττικής

2021-02-08

 

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της Επεξεργασίας των Προσωπικών μου Δεδομένων

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής των Προσωπικών μου Δεδομένων

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Πρόσβασης στα Προσωπικά μου Δεδομένα

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Φορητότητας των Προσωπικών μου Δεδομένων

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης σε σχέση με τα Προσωπικά μου Δεδομένα

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διόρθωσης Συμπλήρωσης των Προσωπικών μου Δεδομένων

ή στα
215.500.70.70 211.10.17000